Със даването на Вашето съгласие, Вие декларирате че сте съгласни ElinaFlor.com да обработва данните Ви с цел :
 • контакт с Вас
 • анонсиране на предстоящи събития и промоции чрез e-mail
 • изпращане на полезна информация и рекламни материали по e-mail
Съзнавам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време  чрез формата за оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни.
Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега сългасие.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:
 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ElinaFlor.com и право на достъп до личните си данни по всяко време;
 • имате право да поискате от ElinaFlor.com да коригира без нужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;
 • имате право да поискате от www.ElinaFlor.com личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани когато сте оттеглил/а своето съгласие,
-когато сте възразил/а срещу обработването
-когато обработването е незаконосъобразно-когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка,  което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
-при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
-за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
-по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
Като субект на обработка на лични данни, имате право да:
 • поискате от ElinaFlor,com да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е само изрично в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични даннни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните, и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка;

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени ако има трета страна (получатели включително и извън ЕС и международни организации) при обработка на вашите лични данни.

 

Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), адрес: гр. София 1592, бул.  „Проф. Цветан Лазаров‘‘2 (www.cpdp.bg)
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ElinaFlor.com, може да го направите на посочените данни за контакт.
Може да прочетете как и защо използване личните Ви данни тук.

 

Съгласен съм с политиката за използване на лични данни