Какво са лични данни?
„Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.
В закона са опредени задълженията на администраторите на лични данни при обработване на данните. Параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД определя какво по смисъла на закона представлява “Обработване на лични данни”. Това е “е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.
Защо ElinaFlor.com събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим най-актуалната информация относно наши събития е не обходимо да съберем лични данни за кореспонденция. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
Ще препращате и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме вашите лични данни на трети страни, нито ще ги превадаваме с цел да придобием някаква облага.
ElinaFlor.com може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
Всички трети страни, които може да получават данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълняват тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от ElinaFlor.com
Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това , едва след като сме получили вашето съгласие  (изключение прави само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
 
Как ще съхранявате и пазите личните ми данни?
ElinaFlor.com ще обработва, събира , съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете за съхранение на информация зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.
В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни
 • данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните;
  • целите на обработването;
  • правното основание за обработка;
  • съответните категории лични данни, които се обработват;
  • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
  • получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малко на нивото в ЕС;
  • предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
  • подробности за правата Ви да искате, коригирате или изтривате лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
  • информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
  • подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
  • информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
  • източникът, от който са събрали личните Ви данни, в случаите, в които не са събрани директно от вас;
  • всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакването от тези операции;
   
  Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
  Необходимо е да отправите искане на посочените контактни данни на ElinaFlor.com
  За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да предоставите:
  Име, фамилия, телефон и е-майл адрес.
     
  Съгласен съм с политиката за използване на лични данни